Skip to content

nieuws

Regioplannen Sterk Techniekonderwijs ingediend

Tussen 25 en 31 maart 2019 zijn 78 regioplannen ingediend bij DUS-I. Drie daarvan maken deel uit van Ons Platform.

In de techniekregio Haarlemmermeer-Duin-Bollenstreek noord is door HVS, Hoofdvaart College en Fioretti College Hillegom gewerkt aan de regiovisie. Deze visie is gebaseerd op de bestuurlijke opdracht te komen met een plan waarin met name aandacht is voor de Logistiek, Schiphol, ICT in de brede zin en de Greenport. De regiovisie is besproken met de 2 Mbo’s, het Nova college en het Airport college. Bovenstaande partijen hebben, samen met het regionaal bedrijfsleven, de Gemeenten, AVO-scholen en het Po-veld, de gezamenlijke ambitie om te komen tot sterk techniek onderwijs in de regio en voor de regio.

In de techniekarme regio Alphen aan de Rijn wordt vooral voortgebouwd op investeringsbesluiten die al genomen zijn. De regio heeft nog een sterke mkb-techniek, van verzorgende techniek voor de grote steden (bouw, installatie) tot aan exportgerichte specialiteiten. Veel ‘traditionele’ (maar moderne) maakindustrie, veel familiebedrijven in techniek en bouw. Met bedrijfsleven en mbo wordt gekeken naar accenten in techniekonderwijs, zoals smart logistics, energietransitie, zorg en techniek, smart technology (CIV mboRijnland), sensoriek en robotica in de groene sector. Het tekort aan bèta- en technisch geschoolden speelt de regio parten en is een rem op de economische groei. Terwijl de urgentie groot is. Niet alleen economisch, ook maatschappelijk (energietransitie, techniek in de zorg, woningbouw). De aanvraag gaat over de volle breedte van techniek en technologie in het vmbo.

De aanvraag bevat vier hoofdlijnen:

 1. Faciliteiten en materiaal (technieklokalen: Coenecoop/ SPB en Wellant)
 2. Ketenversterking bedrijfsleven-onderwijs
 3. Doorlopende leerlijnen: te beginnen bij vmbo – mbo 2, maar ook met blik op mbo 3
 4. Techniek in de TL (mavo) en versterken van de technologieroute naar mbo 4.

Belangrijk uitgangspunt bij dit alles: school overstijgend. De urgentie en knelpunten zijn zo groot, dat alleen een gezamenlijke aanpak echt zoden aan de dijk zal zetten. Er wordt dus school-overstijgend gewerkt binnen de bestaande opleidingen. De regio begint niet op nul, daarom wordt vooral ingezet voor de lange termijn, op duurzame effecten. Belangrijk is om vanaf de start aandacht te besteden aan positieve aandacht en marketing.

Kracht van het project moet gaan zitten in de kwaliteit. Van de keten basisschool-vmbo-mbo-bedrijfsleven, van docenten en van studenten. Jongeren die geloven en denken in techniek, met ook goede soft skills. De regio is ervan overtuigd dat dat positieve effecten heeft voor de instroom van techniekstudenten.

In de techniekregio Leiden, Duin & Bollenstreek zuid is er, net als in de rest van Nederland, een nijpend tekort aan technische vakmensen in een breed scala. Voor de regio bevinden de tekorten zich met name in de bouw en de maakindustrie, maar ook in andere sectoren, zoals de zorg, agrarische sector, horeca, voedings- en genotsmiddelenindustrie, en installatiebranche (ook koudetechniek). Ook daar heeft men steeds meer technisch geschoold personeel nodig. Er is zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve vraag.

Vmbo-scholen in de regio kunnen echter een daling van 14% in het leerlingenaantal verwachten. Ondanks dat staan zij voor de uitdaging om de instroom in de technische profielen te verhogen. De scholen in de regio zijn volop bezig om hun onderwijs ‘toekomst-proof’ te maken, maar een extra impuls is nodig. In de regiovisie is beschreven dat investeringen nodig zijn op de volgende gebieden:

 • Updaten en toekomstbestendig maken van onderwijsruimtes en materialen;
 • Onderwijsaanbod/-inhoud vernieuwen (dit valt of staat bij de kennis/kunde van de docenten);
 • Dus: aantrekken en professionaliseren van techniekdocenten;
 • Verbeteren van de samenwerking en aansluiting in de gehele techniekketen: PO – VO – mbo.
 • Verbeteren en intensiveren van de samenwerking met het bedrijfsleven in de technische sector (gericht op LOB, beeldvorming, onderwijs afstemmen op wensen van het bedrijfsleven);
 • Aandacht voor techniek in andere profielen (geen harde techniek) vanwege benodigde cross-overs;
 • Leerlingen kennis laten maken met en enthousiasmeren voor techniek.

De samenwerkende partners willen door middel van de beschikbare subsidiegelden voor Sterk Techniekonderwijs uitvoering geven aan bovenstaande punten. De regiovisie beschrijft de uitwerking van de activiteiten die ondernomen worden om te komen tot een dekkend techniekaanbod voor de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek zuid.

Misschien ook interessant...

Back To Top