Skip to content
waar staan wij voor

Onze missie

Met elkaar voorwaarden scheppen die er voor moeten zorgen dat onze leerlingen/studenten in hun (leer)loopbaan steeds meer zicht krijgen op de arbeidsmarkt en de baan die bij hen past. Dat is de reden waarom scholen in Ons Platform hun krachten hebben gebundeld.

Met de leerlingen/de studenten op ons netvlies hebben wij, rekening houdend met de eigen schoolcultuur, onze focus te pakken. Vanuit die focus gaan wij op zoek naar activiteiten die voor de leerlingen/studenten van alle deelnemende scholen van betekenis zijn.

Echter bij alles wat in Ons Platform een plek wil krijgen, stellen wij ons de vraag: “Waarom gaat dit onze leerlingen/studenten dan helpen in hun (leer)loopbaan op weg naar werk?”

focus op overstap

Onze visie

De verandering van school naar school en/of werk is een belangrijke gebeurtenis in het leven van onze leerlingen/studenten. De ervaringen die daarin worden opgedaan zijn van invloed op hoe het proces in hun (leer)loopbaan verloopt. Om deze ervaringen positief te beïnvloeden werken de scholen in Ons Platform nauw met elkaar samen op de beleidsterreinen ‘aansluiting, overdracht en doorstroom’.

Vanuit deze beleidsterreinen zijn vier aandachtsgebieden geformuleerd:

Een goede vorm van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven moet door de scholen van Ons Platform worden ingericht. De vorm van samenwerking wordt bij voorkeur ingevuld met bedrijven uit de eigen netwerken die scholen al hebben. Het (beroeps)onderwijs en bedrijfsleven zijn samen verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. In het proces van keuzebegeleiding is het belangrijk dat leerlingen, ouders, docenten/mentoren/decanen goed zicht hebben op de vraag vanuit het bedrijfsleven in relatie tot de afweging van de keuze voor een vervolgopleiding. Niet dat dit de doorslag moet geven, maar het moet wel beschikbaar zijn om mee te laten wegen in de keuze voor een vervolgopleiding.

Onderdeel van de Wet vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs is de plicht tot het uitwisselen van gegevens over overstappende jongeren tussen vo-scholen, mbo instellingen en gemeenten. De ontwikkeling van de landelijke voorziening is hierop gericht. De vo- scholen, mbo-instellingen en gemeenten maken hierover afspraken, zodat duidelijk is wie wat moet doen als het overstapproces stagneert en tijdig de juiste begeleiding geboden kan worden.

Het is dus belangrijk om te komen tot een duurzame samenwerking tussen het vo en het mbo op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Dit vergroot de kans op een vroegtijdige aanmelding, een zorgvuldige intakeprocedure, een bewuste studiekeuze en daarmee op een succesvolle vervolgopleiding en een plek op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen van een gezamenlijk doorgaande lijn waar voor alle partijen duidelijk is wat van elkaar verwacht wordt rond het overstapmoment. Daarin zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over de overdracht van het loopbaandossier door de vo-school en het gebruik ervan door de mbo-instelling waar de leerling wordt ingeschreven.

Vanaf 2016 kunnen vmbo- en mbo-scholen al samen extra doorlopende leerlijnen aanbieden. Een doorlopende leerroute bestaat uit een vmbo-profiel en een aanverwant mbo-opleidingsdomein of een aanverwante mbo-kwalificatie. Binnen Ons Platform zijn al verschillende voorbeelden van zo’n doorlopende leerroute opgestart. Belangrijk is om deze voorbeelden voor alle deelnemende scholen van Ons Platform beschikbaar te maken en verder uit te rollen. De doorlopende leerroutes zijn aantrekkelijk voor leerlingen, omdat de doorstroming vmbo-mbo optimaal is. De keuze voor de mbo-route ligt hierdoor meer voor de hand dan die via het havo. Met een doorlopende leerroute kan het onderwijsproces doelmatiger georganiseerd worden en is er vaak ook tijdwinst mogelijk. De doorlopende leerroutes kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van VSV en kunnen zorgen voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Voor bepaalde richtingen/vakgebieden is het lastig om (op tijd) over bevoegde docenten te kunnen beschikken. Voor alle deelnemende scholen van Ons Platform is dat de realiteit. Een goede samenwerking/afspraken tussen de deelnemende scholen van Ons Platform over mobiliteit en inzet/uitruil van elkaars docenten biedt mogelijkheden elkaar te helpen. Samen werken aan oplossingen die relevant zijn voor deze problematiek. Dat is de uitdaging.

Daarnaast is het nodig dat docenten van alle leerwegen zich kunnen professionaliseren in hun vakgebied en weten wat er speelt in hun beroepskolom. Een onmisbare schakel is het contact met het bedrijfsleven. Dat zorgt voor een realistisch beeld en het helpt om actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven een plek te geven in het lesprogramma.

Heeft u vragen over Ons Platform?

onze projectleider staat u graag te woord

Back To Top